Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Sprzedaż samochodu w teorii nie wydaje się zbyt skomplikowanym zadaniem. W rzeczywistości jednak nie opiera się to jedynie na wystawieniu ogłoszenia i znalezieniu kupca. Podstawą jest odpowiednie skonstruowanie umowy kupna-sprzedaży będącej dość skomplikowanym dokumentem. Trzeba w nie zawrzeć wszystkie niezbędne dane, które pozwolą załatwić pozostałe formalności w urzędzie, przydatne informacje, takie jak data wraz z godziną transakcji czy kwota wpłacona przez nowego właściciela, a także dodatkowe paragrafy zabezpieczające przed ewentualnymi roszczeniami oraz oświadczenie o stanie technicznym pojazdu lub protokół zdawczo-odbiorczy. Podpowiadamy, jak poprawnie spisać umowę kupna-sprzedaży.

Od czego zacząć spisywanie umowy kupna-sprzedaży samochodu?

Jedną z najważniejszych kwestii jest to, aby zawarta umowa kupna-sprzedaży została sporządzona w pisemnej formie zawsze w dwóch, jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Powinny znaleźć się tam wszystkie niezbędne dane sprzedającego i kupującego, takie jak imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, NIP i REGON w przypadku firmy, seria i numer dowodu tożsamości wraz z organem wydającym dokument oraz czytelne podpisy. Jeśli istnieje więcej niż jeden właściciel, każdy z nich powinien znaleźć się na umowie i złożyć podpis. Równie ważne są informacje dotyczące miejsca i czasu zawarcia transakcji czy pojazdu – marka, model, rocznik produkcji, numer nadwozia, a także data z godziną zawarcia umowy i cena samochodu.
Standardem w każdej umowie kupna-sprzedaży samochodu lub innego pojazdu jest zapis, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym i nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym względzie wobec sprzedającego. Chroni to wcześniejszego właściciela samochodu przed ewentualnymi żądaniami nabywcy z tytułu ukrytych wad. Warto pamiętać jednak, że kupiec może nadal skorzystać z przepisów o rękojmi w ciągu roku od podpisania umowy. Dla bezpieczeństwa nabywcy warto umieścić punkt stanowiący gwarancję, że samochód będzie stanowił jego własność i nie ma żadnych wad prawnych, praw osób trzecich, czy postępowania względem niego. Z umowy kupna-sprzedaży można zrezygnować, korzystając z usług firmy. Wtedy wystarczy faktura VAT z najważniejszymi zapisami umownymi.

Umowa kupna-sprzedaży auta – zadatek czy zaliczka?

Najczęściej kwota określona w umowie kupna-sprzedaży samochodu przekazywana jest w całości do ręki lub przelewem na konto bankowe sprzedającego. W niektórych przypadkach jednak strony umawiają się na przekazanie wcześniej zaliczki lub zadatku. Obie formy częściowego finansowania transakcji wiążą się z różnymi skutkami dla stron umowy przedwstępnej. Zaliczką nazywany część ostatecznej zapłaty za samochód. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku, kupujący ma prawo do zwrotu tych pieniędzy. W takiej sytuacji sprzedający jest zobowiązany do oddania kwoty zaliczki bez wymierzania żadnych kar. Nie ma przewidzianych żadnych wyjątków, które umożliwiłyby zatrzymanie świadczenia.
Jeśli sprzedającemu używany samochód zależy na tym, aby zabezpieczyć transakcję, może umówić się z kupującym na zadatek. Jest to forma dyscyplinująca obie strony do dotrzymania uzgodnionych warunków. W sytuacji, kiedy kupiec wpłacił zadatek i zrezygnował z zawarcia umowy, sprzedawca ma prawo go zatrzymać. Z kolei w przypadku, kiedy sprzedający uchyla się od wydania pojazdu w terminie określonym w umowie przedwstępnej, kupujący może zażądać dwukrotnej sumy zadatku. Jeśli natomiast przedwstępna umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem obu stron, sprzedający zwraca kupującemu sam zadatek. Warto pamiętać, aby zaznaczyć zawsze w umowie, czy została wpłacona zaliczka, czy zadatek.

Dodatkowe elementy przy umowie kupna-sprzedaży samochodu

Zawierając umowę kupna-sprzedaży samochodu, warto poza niezbędnymi danymi i informacjami zamieścić także dodatkowe elementy, które nie są obowiązkowe. Zalicza się do nich gwarancja sprzedawcy, kara umowna za nieterminową płatność rat lub niezapłacenie wymaganego wynagrodzenia za auto, czy prawo do odstąpienia od zawartej umowy w określonym terminie po zakupie pojazdu. Dzięki zawarciu tego typu punktów sprzedający może zabezpieczyć się przed ewentualnymi oszustwami lub zapewnić kupującego o jego uczciwości. Każda umowa cywilna konstruowana jest według życzeń jej obu stron, co sprawia, że mogą one określić dowolne postanowienia odnoszące się do praw i obowiązków. Należy przy tym pamiętać, aby wszystkie zapiski były zgodne z obowiązującym prawem.
Inną, ważną kwestią przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży są wykupione ubezpieczenia. W przypadku AC sprawa jest prosta, gdyż umowa zostaje rozwiązana z chwilą zbycia pojazdu. Inaczej wygląda to w przypadku polisy OC – na nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy. Oznacza to, że sprzedający zobowiązuje się do przekazania kupującemu umowy ubezpieczenia. Nowy właściciel ma prawo korzystać z polisy OC do końca okresu zawarcia umowy lub złożyć pisemne wypowiedzenie i zawrzeć nową umowę z innym towarzystwem. Jeśli zdecyduje się na pierwszą opcję, obowiązkowo trzeba w ciągu 30 dni spisać aneks do polisy z nowymi danymi i ewentualną zmianą numerów rejestracyjnych. W tej sytuacji zachodzi także konieczność uregulowania nieopłaconej części składki. Warto pamiętać, że umowa OC poprzedniego właściciela pojazdu nie jest automatycznie przedłużana po upływie jej terminu.