Jak wypowiedzieć umowę OC?

Jak wypowiedzieć umowę OC?

Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa każdy zarejestrowany pojazd powinien mieć ważną polisę OC. Składki zazwyczaj uiszczane są na rok do przodu z wyjątkiem ubezpieczeń krótkoterminowych. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy właściciel samochodu może wypowiedzieć wcześniej polisę OC w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub z częściowym ich zwrotem za z góry opłacony, niewykorzystany okres. Podpowiadamy, w jakich okolicznościach można złożyć wypowiedzenie i jak powinno wyglądać.

W jakich przypadkach można złożyć wypowiedzenie OC?

Podczas trwania umowy ubezpieczeniowej z reguły nie rezygnuje się z wykupionej polisy OC. Przepisy jednak przewidują taką opcję w niektórych przypadkach. Jedną z nich jest chęć zmiany dotychczasowego ubezpieczyciela na innego ze względu na warunki umowy, czy konkurencyjne stawki. W takiej sytuacji należy złożyć wypowiedzenie polisy OC u poprzedniego ubezpieczyciela i w tym samym czasie wykupić nową w innym towarzystwie. Pozwala to uniknąć dublowania polisy OC, gdyż niezłożenie rezygnacji oznacza automatyczne przedłużenie umowy na ustalonych dotychczas warunkach. Jeśli właściciel pojazdu zapomni o złożeniu rezygnacji przed odnowieniem umowy, może zrezygnować z usług w dowolnym momencie. Trzeba jednak liczyć się z koniecznością uregulowania części składki za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Jednym z częstych przypadków rezygnacji z polisy OC jest sytuacja, kiedy nabywca kupuje używany samochód z wykupionym ubezpieczeniem. Według przepisów nowy właściciel może z niego skorzystać po przeprowadzeniu rekalkulacji składki lub zrezygnować w dowolnym momencie, wykupując polisę we własnym zakresie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wielu kierowców ze względu na wygodę zawiera umowę przez telefon lub internet. Jeśli z jakiegoś powodu chcą zrezygnować z zawartej umowy, istnieje taka możliwość w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w tym czasie dojdzie do szkody. Umowę ubezpieczeniową można także rozwiązać po utracie lub całkowitej szkodzie samochodu po wyrejestrowaniu pojazdu. Wtedy właścicielowi auta przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres.

Jak napisać i dostarczyć wypowiedzenie OC?

Według ogólnych przepisów wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej powinno zostać dostarczone w formie pisemnego wniosku. Często na stronach internetowych tego typu firm znajdują się gotowe formularze, które można pobrać i wydrukować w celu wypełnienia. Istnieje również możliwość stworzenia takiego dokumentu własnoręcznie. Korzystając z takiej możliwości, należy pamiętać, aby umieścić wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania), nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego, numer wypowiadanej polisy, dane ubezpieczonego samochodu, a także powód złożenia rezygnacji, najlepiej z podstawą prawną. Wniosek powinien być własnoręcznie i czytelnie podpisany.
Obecnie istnieją różne sposoby, aby dostarczyć wypowiedzenie polisy OC w formie pisemnej. Jednym z najbardziej tradycyjnych jest dostarczenie osobiście w dowolnej placówce towarzystwa ubezpieczeniowego lub za pośrednictwem agenta sprzedającego polisy danej agencji. Można także wysłać rezygnację przez firmę kurierską lub Pocztę Polską w formie listu poleconego lub innej rejestrowanej przesyłki. Coraz więcej osób decyduje się na wysyłkę takich dokumentów na adres e-mail. W takim przypadku potrzebny będzie skan wypełnionego i podpisanego formularza. Niektóre towarzystwa mają również możliwość załatwienia tego typu formalności przez telefon lub e-konto. Warto pamiętać, że duże znaczenie ma dotrzymanie wskazanych terminów.

Jakie są terminy w zależności od powodu wypowiedzenia polisy OC?

Jedną z najważniejszych kwestii przy wypowiedzeniu polisy OC jest dotrzymanie wskazanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe terminów. W większości przypadków właściciel pojazdu powinien złożyć pisemną rezygnację nie później niż 1 dzień przed wygaśnięciem polisy, gdyż po tym czasie następuje automatyczne przedłużenie umowy na dotychczasowych warunkach i konieczność opłacenia kolejnej składki. Jeśli zdarzy się sytuacja, że kierowca zapomni zgłosić wypowiedzenie polisy OC i podpisze umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym, powinien jak najszybciej zgłosić to do poprzedniej agencji. Niestety w takim przypadku zachodzi konieczność opłacenia części składki za każdy dzień ochrony od momentu jej wznowienia do chwili rezygnacji z polisy.
Kierowcy, którzy kupili używany samochód z wykupioną polisą OC, mają prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie. Mogą wskazać także konkretną datę zakończenia ochrony, aby mieć czas na dopełnienie formalności związanych z nową umową ubezpieczeniową. Zwrot niewykorzystanej składki otrzyma wtedy poprzedni właściciel pojazdu. Szczególne zasady obowiązują także w przypadku zawierania umowy przez internet. Takim klientom przysługuje termin 30 dni na zgłoszenie rezygnacji pod warunkiem, że w tym czasie nie doszło do żadnej szkody. Część składki za wykorzystany okres należy uregulować. Przy utracie lub całkowitym zniszczeniu samochodu wymagane jest jego wyrejestrowanie w urzędzie komunikacji. Należy to zrobić niezwłocznie, a zwrot składki OC liczy się od dnia wyrejestrowania pojazdu.